RODO (охрана персональных данных)

Согласно ст.13 пп.1 и пп.2 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном движении таких данных, и об отмене директивы 95/46 / ЕС (общий регламент о защите данных), далее регламент, информируем, что:

1) контроллером базы персональных данных является Worklife Polska, общество с ограниченной ответственностью, коммандитное общество, находится по адресу в ул. Гарцерська, 30/122, 05-80 Пястув, и зарегистрировано в районном суде. Варшава, XII отделе экономическом Государственного судового реестра под номером KRS 0000673202;

2) персональные данные будут обработаны с целью осуществления процессов рекрутацийних и создание контроллером базы данных кандидатов на работу на основании ст.6 пункт (а) пп.1 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном движении таких данных, и об отмене Директивы 95/46 / ЕС (общий регламент о защите данных), далее - регламент;

3) получателем персональных данных будут потенциальные работодатели, которые являются контрагентами контроллера;

4) персональные данные могут быть переданы третьей стране согласно ст.49 пункт (а) пп.1 Регламента;

5) может господин / госпожа получить копию персональных данных, передаваемых в третью страну, в форме бумажной или электронной, составив предварительно заявление по этому вопросу представителю контроллера, указанного в п.2 этого документа;

6) персональные данные будут обработаны до момента реализаци цели обработки, однако не дольше, чем 6 месяцев с оговоркой требований общеобязательного права, предусматривает более длительные сроки;

7) Господин / Госпожа имеет право доступа к содержанию своих данных и их опровержения, устранению, ограничению обработки, право на перенос данных, право внесения сопротивления, право на отличие согласия в произвольном моменте без влияния на согласие на право обработки, сделанное на основании согласия перед ее
 отменой;

8) Господин / Госпожа имеет право внесения жалобы на надзорный орган, когда признает Госпожа / Господин, что обработка персональных данных нарушает положения общеобязательного закона, в частности Регламента;

9) представление через Г / Г-жа персональных данных является условием договора. Господин / Госпожа является уполномоченным до их представления, а непредставление персональных данных делает невозможным участие в процессах рекрутацийних, осуществляемых контроллером, а так же исключает внесения Г / Дама в базу кандидатов контроллера, и в результате также и трудоустройства;

10) Госпожа / Г данные не будут обработаны автоматизированным способом, в том числе в форме профайлинга.

 

Оригинал:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, iż:

1)     administratorem Pańskich danych osobowych jest Worklife Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Piastowie przy ul. Harcerskiej 30/122, 05-820 Piastów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000673202,

2)     przedstawicielem administratora jest Pan/Pani …., e-mail ...;

3)     Pańskie dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz budowania przez Administratora bazy danych kandydatów do pracy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO,

4)     odbiorcą Pańskich danych osobowych będą potencjalni pracodawcy, będący kontrahentami Administratora;

5)     Pańskie dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 pkt a RODO;

6)     Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w formie papierowej lub elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu wniosku w tym zakresie przedstawicielowi Administratora, określonemu w pkt. 2 niniejszego pouczenia;

7)     Pańskie dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy z zastrzeżeniem wymogów prawa powszechnie obowiązującego przewidujących dłuższe terminy;

8)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności RODO;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani uprawniona do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, jak również brak możliwości umieszczenia Pana/Pani w bazie kandydatów Administratora, a w konsekwencji również zatrudnienia;

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Открытый набор на вакансии
Упаковщики CD дисков
горящая
"TECHNICOLOR" - Мужчины,женщины, пары 2100 -2400 zl/мес на упаковку CD дисков.
от2550zl
Не нашли ответа на свой вопрос?